Το Έργο

Ο στόχος μας

Η MiTRUST στοχεύει στην ανάπτυξη και παράδοση ενός καινοτόμου ψηφιακού εργαλείου για την υποστήριξη των μεταναστών/ μεταναστριών που θα ήθελαν να εργαστούν στον κατασκευαστικό τομέα, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γλωσσικές ικανότητες, τις κοινωνικές δεξιότητες και τις κατάλληλες συμπεριφορές ασφάλειας στο εργοτάξιο.

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ (2016), οι μετανάστες εργαζόμενοι/μετανάστριες εργαζόμενες βρίσκονται σε σημαντικό αριθμό στους τομείς των κατασκευών.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι κατασκευές είναι ένας από τους 10 κύριους τομείς απασχόλησης μεταναστών/ μεταναστριών στην ΕΕ και παγκοσμίως.
 
Το έργο MiTrust επικεντρώνεται σε στοχευμένες ψηφιακές λύσεις ανοικτού κώδικα και ευκαιρίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τους μετανάστες/ τις μετανάστριες, ώστε να βελτιωθούν οι προοπτικές σταδιοδρομίας για όσους/ όσες επιθυμούν να εργαστούν σε μια χώρα της ΕΕ.
Αυτές οι ευκαιρίες μάθησης θα τους βοηθήσουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας του κατασκευαστικού κλάδου αποφεύγοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση.
Η πρόσβαση σε μαθησιακές προσφορές και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών/μεταναστριών στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής της ΕΕ.

Προκλήσεις

Ο κατασκευαστικός κλάδος αντιπροσωπεύει το 11-13% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Στην Ευρώπη, απασχολεί άμεσα 18 εκατομμύρια άτομα και δημιουργεί το 9% του ΑΕΠ της ΕΕ. Ένας από τους κύριους στόχους της στρατηγικής "Κατασκευές 2020" της ΕΕ αναφέρεται στη βελτίωση της βάσης του ανθρώπινου κεφαλαίου για την ενίσχυση των επιδόσεων των επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στον τομέα αυτό. Η ενίσχυση των νέων ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού του τομέα αποτελεί βασικό στόχο της πρωτοβουλίας "BUILD UP Skills Initiative" με ιδιαίτερη προσοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και την ψηφιακή συνιστώσα.

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους 10 κυριότερους τομείς απασχόλησης μεταναστών, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως. Οι μετανάστες/μετανάστριες εργαζόμενοι/εργαζόμενες βρίσκονται σε σημαντικό αριθμό σε όλους τους τομείς των κατασκευών. Συνεπώς, η συμβολή τους στον κατασκευαστικό κλάδο είναι σημαντική παγκοσμίως. Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του Κατασκευαστικού Τομέα (ECSO report, 2020) εντοπίζονται συγκεκριμένα εμπόδια που σχετίζονται με την κατάρτιση των μεταναστών/μεταναστριών εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα:
-έλλειψη των νέων τεχνολογιών που υποστηρίζουν την πρόσβαση των μεταναστών εργαζομένων/ μεταναστριών εργαζομένων σε πόρους κατάρτισης.
-πολιτιστικά και γλωσσικά εμπόδια που μπορεί να αποτελέσουν δυσκολία για την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Έτσι, οι χαμηλής ειδίκευσης μετανάστες εργαζόμενοι κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους.

Σύμφωνα με το CEDEFOP, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές έχουν επηρεάσει τον κατασκευαστικό τομέα της ΕΕ και οι εργαζόμενοι/εργαζόμενες στις κατασκευές αναγκάζονται να ανταπεξέλθουν κοινωνικά και να παραμείνουν απασχολήσιμοι/απασχολήσιμες αναπτύσσοντας νέες τεχνικές, γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες. Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται αυξημένη ανάγκη για υποστήριξη της ΕΕΚ στον κατασκευαστικό κλάδο, η οποία συνδέεται στενά με τη σύμπραξη μεταξύ των κλαδικών επιχειρήσεων και των παρόχων ΕΕΚ. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη επενδύσεων στην κατάρτιση δεξιοτήτων από τις κατασκευαστικές εταιρείες για διάφορους λόγους (αποτυχίες της αγοράς, δυσβάσταχτο κόστος κ.λπ.).

Μια άλλη πρόκληση που θα πρέπει να προβληματίσει τον κατασκευαστικό κλάδο είναι η άτυπη εμπειρία των μεταναστών εργαζομένων και η αναγνώριση της προηγούμενης μάθησής τους. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η βελτίωση της γλώσσας όσον αφορά την κατασκευαστική ορολογία αποκτιόταν ως επί το πλείστον στο χώρο εργασίας και σε πραγματικό χρόνο (in situ) μέχρι σήμερα. Ο αντίκτυπος του COVID19 επηρέασε αυτό το είδος μάθησης λόγω της απαίτησης διατήρησης της κοινωνικής απόστασης και της όσο το δυνατόν πιο απομακρυσμένης εργασίας".

Ομάδες-στόχοι

 • Μετανάστες/Μετανάστριες που θα ήθελαν να εργαστούν στον κατασκευαστικό κλάδο
 • Πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τμήμα κατασκευών
 • Καθηγητές/καθηγήτριες και εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες που εργάζονται με μετανάστες/μετανάστριες στον κατασκευαστικό τομέα
 • Επιχειρήσεις & κατασκευαστικές ενώσεις
 • Διεθνείς, ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές αρχές
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Εθνικά και τοπικά μέσα ενημέρωσης
 • Άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στον τομέα της μετανάστευσης, της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων
 • Άλλοι πάροχοι ΕΕΚ που προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης σε μετανάστες/ μετανάστριες στον τομέα των κατασκευών
 • Εργοδότες/εργοδότριες και ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα
 • Τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν μετανάστες/μετανάστριες και αντιμετωπίζουν την πρόκληση της ένταξης
 • Πανεπιστήμια και ακαδημαϊκοί που ερευνούν τρόπους/εργαλεία για την ένταξη των μεταναστών
 • Διοικήσεις αρμόδιες για τους μετανάστες/μετανάστριες (π.χ. Υπουργεία Παιδείας,
 • Υπουργεία Απασχόλησης, Υπουργεία Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.λπ.)
 • Άλλες ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις που λειτουργούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και τα δίκτυά τους

Ομάδες-στόχοι σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

 • Τοπικές κοινότητες/γενικός πληθυσμός
 • ΜΜΕ (παραδοσιακά και διαδικτυακά)
 • ΜΚΟ, ενώσεις μεταναστών/μεταναστριών
 • Μέλη επιχειρηματικών ενώσεων
 • Επιχειρήσεις στον κατασκευαστικό τομέα
 • Κοινή γνώμη γενικά
 • Ηγέτες/ηγέτιδες της κοινής γνώμης
 • Δημόσιοι φορείς/τοπικές, εθνικές, ευρωπαϊκές αρχές
 • Εθνικοί και διεθνείς πάροχοι ΕΕΚ οι οποίοι συνήθως αποκτούν ισχυρό δίκτυο σε όλη την Ευρώπη, έχουν αυξημένη ικανότητα διάδοσης και επηρεάζουν την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε διακρατικό επίπεδο
 • Εθνικοί/ευρωπαϊκοί δημόσιοι/ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ΕΕΚ

Κοινωνική ένταξη

Το MiTrust σκοπεύει να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην υποστήριξη των μεταναστών/ μεταναστριών και των καθηγητών και εκπαιδευτών/ καθηγητριών και εκπαιδευτριών στον κατασκευαστικό κλάδο της ΕΕ και να αυξήσει την πρόσβαση των μεταναστών/ μεταναστριών στην απασχόληση μέσω της βελτίωσης των ξένων γλωσσών και των κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Αυτό θα επηρεάσει θετικά την απασχολησιμότητα και την κοινωνική ένταξη του μεταναστευτικού πληθυσμού και θα αυξήσει την ελκυστικότητα του κατασκευαστικού κλάδου.

Το έργο MiTrust θα

 • παρέχει συστάσεις για τη δημιουργία νέων καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών μεθόδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • διευκολύνει την κινητικότητα του προσωπικού (διακινούμενων εργατών και υπαλλήλων) στον κατασκευαστικό τομέα
 • επιτρέψει τη μεταφορά γνώσεων και θα προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και
 • ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών

Απώτερος στόχος είναι να δοθεί ώθηση στις πρωτοβουλίες της ΕΕ όσον αφορά την "εργασία προς μια οικονομία της γνώσης" και να επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στις αγορές εργασίας στον τομέα των κατασκευών.

co-funded-by-erasmus-plusΜε τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.